Hosts

hg.mozilla.org

Hooks: http://hg.mozilla.org/hgcustom/hghooks/