Hosts#

hg.mozilla.org#

Hooks: http://hg.mozilla.org/hgcustom/hghooks/